Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb na webové stránce www.partizanarsenal.cz. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele), kterým je společnost PARTIZAN SECURITY s.r.o. se sídlem: Kresomyslova 384/17, Nusle, 14000 Praha, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu Praha, oddělení C, № 152541.

1. Předběžné podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) společnosti PARTIZAN SECURITY sro, IČ (Registration number): 28909437, DIČ (VAT number): CZ28909437 se sídlem: Kresomyslova 384/17, Nusle, 14000 Praha, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddělení C, č. 152541, jsou upraveny v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku České republiky (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznesené nebo na základě virtuální kupní smlouvy (dále jen „prodejní smlouva“) mezi prodávajícím a druhou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodejce funguje na stránkách www.partizanarsenal.cz. (dále jen „Webové stránky“) prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.1 Ustanovení, která se liší od obchodních podmínek, mohou být součástí kupní smlouvy. V tomto případě má kupní smlouva přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou aplikovány ve vyjádřeních uvedených na webových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Po potvrzení objednávky spotřebitele jako uzavřené smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je tato archivována za účelem splnění podmínek a jejich zohlednění dále a je tak dostupná kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, není-li to důvodem nemožnosti jejího uzavření.

2. Uživatelský účet

2.1 Po registraci kupujícího na webové stránce získá kupující přístup do svého uživatelského rozhraní. Prostřednictvím uživatelského rozhraní (dále jen „účet“) může kupující objednávat zboží u prodávajícího. Pokud to rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen přesně a pravdivě uvést všechny údaje. Dojde-li ke změnám údajů uvedených v účtu, je kupující povinen je aktualizovat. Údaje uvedené v účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných pro přístup k jeho účtu.

2.4 Kupující není oprávněn dát možnost využívat svůj osobní účet třetím osobám.

2.5 Prodávající není oprávněn smazat účet v případě, že kupující svůj účet po dobu dvou let nevyužívá nebo pokud kupující poruší povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že přístup k jeho účtu nemusí být nutně trvalý z důvodu nutnosti údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Prezentace zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu podle tohoto zboží. Ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku ČR se v tomto případě nepoužije.

3.2 Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH a dalšími případnými daněmi a poplatky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Toto prohlášení omezuje prodávajícího na uzavření kupní smlouvy na základě individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové stránky obsahují informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace na webu o nákladech na balení a dodání zboží se týkají pouze dodání zboží na území EU.

3.4 Pro objednání zboží musí uživatel vyplnit přihlášku ve webovém rozhraní obchodu. Formulář žádosti obsahuje konkrétní informace o:

3.4.1 Objednané zboží (objednávané zboží bude „vloženo“ do nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

3.4.2 Způsoby platby uvedené dobré hodnoty, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3 Náklady spojené s dodáním (dále společně jen „objednávka“)

3.5 Před potvrzením objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a změnit údaje uvedené v přihlášce, aby odhalil a opravoval případné chyby při zadávání údajů do přihlášky. Kupující potvrdí a odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko potvrzení objednávky. Údaje uvedené v přihlášce považuje prodávající za správné.

3.6 Potvrzením objednávky kupující uvede vybrané zboží, kupní cenu, osobní údaje a způsob platby. Kupující je povinen vyplnit přihlášku se všemi povinnými údaji, seznámit se s podmínkami na webu a potvrdit svůj souhlas.

3.7 Prodávající neprodleně po objednání potvrdí kupujícímu objednávku elektronickou poštou, na elektronickou poštu kupujícího, uvedenou ve webovém rozhraní či objednávce (dále jen „elektronická pošta kupujícího“).

3.8 Prodávající má právo v závislosti na typu objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dodání) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9 Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikají přijetím (akceptací) objednávky zákazníka, což prodávající potvrdí zprávou elektronickou poštou na elektronickou poštu kupujícího.

3.10 V případě, že některý požadavek uvedený v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle elektronickou poštou kupujícímu pozměňovací návrhy s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si vyjádření kupujícího.

3.11 Upravený návrh bude považován za nový projekt kupní smlouvy, který bude uzavřen elektronickou poštou se souhlasem kupujícího.

3.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu na komunikační prostředky v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) hradí kupující.

3.13 Veškeré nákupy zboží prostřednictvím služeb elektronického obchodu se řídí obchodními podmínkami.

3.14 Registrovaný uživatel jako kupující uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Před vyřízením objednávky je kupující schopen se s nimi seznámit.

3.15 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku registrovaného uživatele nebo její část na základě dohody s registrovaným zákazníkem, pokud: a) zboží se již nevyrábí, b) zboží již bylo dodáno, c) došlo k zásadní změně cen zboží. Pokud registrovaný klient již zaplatil část nebo celou kupní částku, bude mu tato částka připsána na jeho účet nebo adresu.

3.16 Vlastnické právo ke zboží přechází na registrovaného uživatele okamžikem uzavření kupní smlouvy a zaplacením celé hodnoty objednaného zboží.

4. Hodnota zboží a platební podmínky

4.1 K platbě za zboží prostřednictvím služeb elektronického obchodu má registrovaný uživatel právo využít následující způsoby:

a) Platba předem – platba online

b) Platba předem – proforma faktura

c) V hotovosti nebo platební kartou na prodejně.

d) Platba na dobírku

4.2 Současně s hodnotou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu v pevné výši náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud existují. Pokud nedošlo k přímým dodatečným dohodám, jsou pod textem pod hodnotou zboží předpokládané náklady, které souvisejí s balením a dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti nebo platby předem se platba provádí na dobírku.

4.4 V případě bezhotovostní platby je třeba počítat s tím, že den platby a termín dodání se mohou lišit (zboží expedujeme až po připsání celé částky na náš účet). Při osobním převzetí zboží kupujícím je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

4.5 V případě bezhotovostní platby je nezbytné, aby byly peníze převedeny na náš účet do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky. V opačném případě bude objednávka zrušena.

4.6 Případné slevy z hodnoty zboží poskytnuté kupujícímu ze strany prodávajícího nelze sčítat ani kombinovat jakýmkoli způsobem, který se liší od způsobu uváděného prodávajícím.

4.7 Nákupy bez DPH pro firemní klientelu ze zemí EU. Firemní klienti s DPH, registrovaní v jedné ze zemí EU, kromě České republiky, kteří mohou uvést skutečné DIČ v evropském formátu, DPH platit nebudou. Nákupy s 0% DPH pro vaši společnost budou potvrzeny, jakmile zkontrolujeme všechna data. Doručení zboží je možné pouze na adresu sídla společnosti. Pro ověření pravosti DPH použijte můj hypertextový odkaz níže: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

4.8 Zboží ve slevě. Zboží s nápisem „druhá jakost“ má drobné vady nebo vady, které jsou uvedeny v popisu zboží. Na zboží uvedené jako „druhá jakost“ je poskytována záruka 12 měsíců. Zakoupené zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí. Ceny tohoto zboží jsou nižší než ceny zcela nového zboží.

4.9 V souladu se zákonem o elektronické evidenci plateb musí prodávající vydat kupujícímu účtenku. Prodávající zároveň musí provést online záznam přijaté platby u vládního fiskálního orgánu; v případě technických problémů je třeba tak učinit nejpozději do 48 hodin od přijetí platby. EET (elektronická evidence plateb) platí pro platby v hotovosti nebo kreditní kartou na naší prodejně nebo online platby na našem eshopu. Kupující potvrzuje, že mu prodávající může předat účtenku v elektronické podobě.

5. Ukončení kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že v souladu s článkem 1837 občanského zákoníku České republiky, kromě výše uvedeného, ​​nemůže vrátit zboží a odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

5.1.1 v případě dodání zboží, jehož ceny závisí na výchylkách finančních trhů mimo kontrolu prodávajícího, které se mohou objevit v době ukončení smlouvy,

5.1.2 zboží bylo upraveno podle přání kupujícího a jeho zástupců,

5.1.3 u zboží, které se rychle kazí a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.4 zbožím jsou zvukové nebo obrazové záznamy, počítačové programy, jejichž originální obal byl kupujícím poškozen,

5.1.5 v případě dodání digitálního obsahu, který není dodán v materiálovém formátu a byl přijat s předchozím souhlasem kupujícího, který byl prodávajícím informován o nemožnosti vrácení.

5.2 S výjimkou případů uvedených na str. 5.1 nebo v jiných případech, kdy nelze kupní smlouvu ukončit, má prodávající v souladu s článkem 1837 občanského zákoníku České republiky právo vypovědět kupní smlouvu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a pokud kupní smlouva obsahuje několik druhů zboží nebo dodávka zahrnuje několik částí, tato lhůta začíná běžet okamžikem, kdy kupující obdrží poslední část zboží. Oznámení o ukončení kupní smlouvy musí být zasláno na adresu prodávajícího ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3 Pro ukončení kupní smlouvy může kupující použít standardní formulář poskytnutý prodávajícím a přiložený k aktuálním obchodním podmínkám. Oznámení o ukončení kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího. Způsoby doručení zprávy prodávajícímu o ukončení kupní smlouvy a úmyslu kupujícího vrátit zboží jsou uvedeny na str. 11 těchto podmínek. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí oznámení ve schválené textové podobě.

5.4 V případě ukončení kupní smlouvy na základě str. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od ukončení smlouvy. Odstoupí-li kupující kupní smlouvu, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to včetně případu, kdy zboží pro jeho druh nelze vrátit obvyklou poštovní cestou.

5.5 V případě ukončení kupní smlouvy na základě str. 5.2, prodávající vrátí peníze přijaté od kupujícího ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od ukončení kupní smlouvy. Prodávající má právo vrátit zákazníkovi peníze při vrácení zboží kupujícím nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a neponese další náklady. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit mu peníze dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo potvrdí odeslání zboží na adresu prodávajícího.

5.6 Pokud kupující spolu se zbožím obdrží dárek, je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena darovací smlouva s podmínkou, že v případě ukončení kupní smlouvy pozbývá darovací smlouva na tento dárek účinnosti a kupující je povinen přijatý dárek vrátit spolu s zboží.

6. Postup při reklamaci záruky

6.1 Reklamaci lze uplatnit pouze v případě, že je toto zboží v záruce a ještě neuplynula záruční doba. Záruční doba je uvedena u každého produktu v katalogu.

6.2 Produkt není v záruce a nelze jej přijmout k uplatnění záruky v těchto případech:

zboží bylo rozbité po skončení záruční doby
zboží bylo nesprávně opraveno, nesprávně nainstalováno nebo upraveno kupujícím
zboží bylo používáno v rozporu s návodem
prvky zboží během provozu bylo poškozeno vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým proudem
došlo k neoprávněným změnám údajů v záručním listu
6.3 Záruka se vztahuje na zboží, které bylo řádně používáno, a na vady, které jsou důsledkem viny výrobce. Reklamace mechanických závad, které nebyly patrné při převzetí zboží, je nutné uplatnit ihned po otevření výrobku, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanických závad na výrobku není možné identifikovat a akceptovat k reklamaci.

6.4 Záruka se nevztahuje na součásti ovlivněné opotřebením a závady, které se objeví během přepravy, nesprávného skladování a hrubého používání. Kratší doba trvanlivosti výrobku není na závadu, proto jej nelze uznat k reklamaci.

6.5 Při reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení a případně i vyplněný záruční list. Prodávající je oprávněně zproštěn záručních povinností, pokud kupující včas nezjistil závady, které mohl při nákupu záměrně zjistit.

6.6 Před odesláním zákazníkovi je veškeré zboží zkontrolováno a otestováno. Prodávající neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny Českou poštou nebo jiným přepravcem. Zkontrolujte prosím své zboží ihned po obdržení. Pokud je zboží poškozené, nepřebírejte ho.

6.7 V případě zjištění závad nás prosím kontaktujte písemně nebo telefonicky. Popište závady výrobku a další možné závady. V rámci možností zašlete zboží zpět na naši adresu včetně podrobného popisu závad. Výrobek před odesláním prodejci důkladně zabalte. V případě nesprávného zabalení produktu při jeho odesílání prodejci a v důsledku toho poškození produktu během přepravy neneseme odpovědnost za případné poruchy produktu a zboží bude zasláno zpět odesílateli. V případě jakýchkoliv pochybností a dotazů nás prosím kontaktujte písemně na e-mailu info@sales@partizanarsenal.czdrone.cz , prostřednictvím kontaktního formuláře Reklamační řád   nebo telefonicky +420 608 880 986.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1 Pokud je způsob dodání dohodnut na žádost kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

7.2 Pokud má prodávající podle kupní smlouvy dodat zboží na místo uvedené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží na dobírku.

7.3 Je-li vinou kupujícího potřeba zboží doručit vícekrát nebo jiným způsobem, který není uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a náklady spojené s jinými způsoby doručení.

7.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad neprodleně informovat přepravce. V případě poškození obalu, které nasvědčuje jeho nedovolenému otevření, nemusí kupující zboží od přepravce převzít.

7.5 Prodávající se vždy snaží zorganizovat dodání v dohodnutém termínu, nenese však odpovědnost za zboží, které nebylo dodáno včas, pokud to souviselo s prací přepravce, a proto nemohl rychlost dodání ovlivnit bez nepřiměřeného výdaje rostou.

8. Zvláštní podmínky

8.1 Prodávající nenese odpovědnost za chyby, opomenutí a technické potíže při používání webových stránek, ke kterým může dojít při práci se službami elektronického obchodu. Pokud se prodávající dozví o nepřesnosti obsahu a je-li to technicky možné a ekonomicky vhodné, bude obsah v krátké době opraven. Tím není dotčena odpovědnost prodávajícího, pokud kupující v důsledku nedostatečných informací na webové stránce zakoupil toto zboží omylem prostřednictvím webové stránky prodávajícího.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů fyzické osoby je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů v platném znění.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, identifikační číslo poplatníka, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem realizace práv a plnění povinností z kupní smlouvy a pro podporu uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem zasílání obchodních informací a sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v plném rozsahu není podmínkou, která by mohla znemožnit uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje (při registraci, v uživatelském účtu, při objednávkách uskutečněných prostřednictvím webového rozhraní obchodu) musí být uvedeny bezchybně a pravdivě; je rovněž povinen bezodkladně informovat prodávajícího o změnách svých osobních údajů.

9.5 Prodávající má právo pověřit zpracováním osobních údajů kupujícího třetí osobu, která vykonává funkce zpracovatele. Prodávající bez předchozího souhlasu kupujícího nepředá jeho osobní údaje třetím osobám, s výjimkou fyzických osob, které doručují zboží kupujícímu.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány bez časového omezení. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a je poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (str.9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů s porušením bezpečnosti osobního života nebo se zneužitím zákona, zejména jsou-li jeho osobní údaje použity bez účelu jejich zpracování, má právo:

9.8.1 požadovat vysvětlení od prodávajícího nebo zpracovatele;

9.8.2 požadovat od prodávajícího nebo zpracovatele nápravu této situace;

9.9 Požádá-li kupující o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo na poskytnutí informace dle předchozí věty s požadavkem racionální úhrady nepřevyšující náklady na její poskytnutí.

9.10 Osobní údaje klientů jsou zcela chráněny před zneužitím. Osobní údaje kupujících mohou být prodávajícím předány dalším upsaným jednotlivcům. Kupující dále akceptuje a souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich předáváním mimo území České republiky za stejných podmínek.

9.11 Osobní údaje mohou být zpřístupněny smluvními partnery prodávajícího, včetně provozovatelů sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Vimeo, Snapchat atd., pro výše uvedené účely a pro poskytování informací o prodávajícím, jeho produkci a reklamní činnost, včetně ukázek s marketingovými cíli, zasílání informací o organizovaných kampaních, výrobní a jiné činnosti, dále zasílání obchodních sdělení kupujícímu pomocí elektronických komunikačních prostředků v souladu s platnou legislativou po celou dobu fungování registrace kupujícího nebo do odvolání souhlasu kupujícího s obdržením těchto informací. Kromě toho mohou být tato data přidána k ostatním datům (například transakčním datům).

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání souborů cookie

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací o zboží, službách nebo společnosti prodávajícího na elektronickou poštu kupujícího a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou poštu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookie na jeho počítač. V případě, že nákup na webu splňuje tyto obchodní podmínky nebo kupní smlouvu s ukládáním souborů cookie, může kupující svůj souhlas s používáním souborů cookie kdykoli odvolat.

10.3 Pokud nechcete, aby tato stránka používala soubory cookie, můžete je vypnout v nastavení svého prohlížeče. V případě, že si to rozmyslíte, můžete je zapnout stejným způsobem.

11. Doručování informací

11.1 Strany mohou pravidelně udržovat korespondenci prostřednictvím elektronické pošty. Adresa elektronické pošty kupujícího je uvedena v účtu kupujícího nebo kupujících, případně uvedena přímo v objednávkovém formuláři. Elektronická adresa prodávajícího je odpovídajícím způsobem uvedena na webových stránkách prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud vztahy založené kupní smlouvou obsahují prvky mezinárodního obchodu, řídí se tyto vztahy českými právními předpisy. Tato úprava se nedotýká spotřebitelů, vyplývá ze závazných právních ustanovení.

12.2 Je-li některá úprava obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se neplatnou či neúčinnou stane, bude tato úprava změněna na úpravu, která neplatnému předpisu implicitně odpovídá. Neplatnost nebo neúčinnost některého předpisu nemá vliv na platnost jiných předpisů. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je nepřístupná.

12.4 Aplikace obchodních podmínek je vzorový formulář pro ukončení kupní smlouvy.

12.5 Prodávající nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé ztráty, které kupující utrpí, ke kterým dojde v souvislosti s nákupem, instalací, používáním nebo nefunkčností zakoupeného zboží (náklady na instalaci, odstranění, opravu, ztrátu očekávaného zisku, čas, dopravu nebo jiné škody).

12.6 Veškeré spory související s plněním závazků z této Smlouvy se řeší jednáním. Pokud se strany nedohodnou, lze spor předložit Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve stanoveném legislativním řádu.

12.7 Kupující má právo předložit a urovnat svůj spor bez soudu. Předmětem takových mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

12.8 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Řízení obchodu zajišťuje příslušný obchodní zástupce. Kontrolu v oblasti ochrany osobních údajů zajišťuje Správa ochrany osobních údajů. Česká obchodní inspekce ve stanoveném rozsahu kontroluje dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně práv spotřebitelů v novém vydání.

12.9 Prodávající ve vztahu ke kupujícímu není omezen žádnými kodexy chování v souladu s ustanovením § 1826 odst. 1 sp. e) občanského zákoníku 89/2012.

Kontaktní spojení s prodejcem. Adresa pro doručování: PARTIZAN SECURITY sro, Kresomyslova 384/17, Nusle, 14000 Praha, Česká republika.

E-mailová adresa: sales@partizanarsenal.cz , tel. +420 776 345 933 .

13. Platnost obchodních podmínek

13.1 Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 23.2.2017.

Прямоугольные кнопки